เครือข่าย STEAM4 INNOVATOR

ระดับที่ 1

วงกลมด้านในสุดบ่งบอกถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม

ระดับที่ 2

วงกลมถัดจากวงในสุดบ่งบอกถึงความร่วมมือที่ดีกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม

ระดับที่ 3

วงกลมด้านอกสุดบ่งบอกถึงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแหน่งชาติในการสนันสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม