รายละเอียด
นิทรรศการภายใต้กระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR เพื่อถ่ายทอดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดมุมด้านธุรกิจนวัตกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ในธีมที่หลากหลาย เช่น Super Egg ไข่เสกได้ , INNO Old-K เป็นต้น และยังมี Virsual Learning Stration ที่เป็นนิทรรศการฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบออนไลน์ Virsual Learning
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
เรียนรู้เนื้อหา STEAM4INNOVATOR
ได้เรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์
มีโค้ช/วิทยากร
มีนักกระบวนกร (Facilitator) คอยให้คำปรึกษาและทำหน้าที่โค้ชชิ่งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
นิสิต นักศึกษา
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
- ปี 2564 จัด Virtual Learning Station ฐานการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR แบบออนไลน์ โดยมีทั้งหมด 3 ธีม ได้แก่ สนามเด็กเล่นแห่งการเรียนรู้ , ฟาร์มไข่สุกล้น , สถานีชราแลนด์