รายละเอียด
ต่อยอดโครงการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อความสำเร็จ
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
Online Course
STEAM4INNOVATOR แบบเข้มข้น
One on One Coaching
แบบ Exclusive
Matching
ได้รับคำปรึกษาโครงการจากกูรูและเจ้าของธุรกิจ
ใครสมัครได้บ้าง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”