รายละเอียด
เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของ NIA และมีโปรเจคต้นแบบมาแล้ว มีฝัน มีไฟที่อยากจะต่อยอดความสำเร็จไปสู่นักธุรกิจนวัตกรรม มีบริษัทของตนเองอย่างจริงจัง โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อสานฝัน ต่อยอดความสำเร็จ เน้นการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
Online Course
ได้เรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR แบบเข้มข้น
One on One Coaching
มีโค้ช (Coach) คอยช่วยให้คำปรึกษา และแนะนำพัฒนาตลอดโครงการ รูปแบบโค้ช แบบตัวต่อตัว (One on One Coaching)
Matching
ได้รับคำปรึกษาโครงการจากกูรูและเจ้าของธุรกิจ
ใครสมัครได้บ้าง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช. ที่เคยเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR หรือ NIA มาแล้ว
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี ที่เคยเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR หรือ NIA มาแล้ว
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
จัดมาแล้วทั้งหมด 2 รุ่น