รายละเอียด
เพราะเยาวชนคือคนสำคัญของประเทศ ดังนั้น NIA เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้านวัตกรรม จึงได้คิดห้องเรียนพิเศษสำหรับเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR เพื่อเป็นนวัตกรในอนาคต
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
STEAM4INNOVATOR Course
ได้เรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR
สร้างเครือข่าย
สร้างเครือข่ายผู้สร้างนวัตกร และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
มีโค้ช/วิทยากร
มีนักกระบวนกร (Facilitator) คอยให้คำปรึกษาและทำหน้าที่โค้ชชิ่งให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
คุณครู / อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้สร้างนวัตกร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
- ในปี 2562 จัดกิจกรรมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย - ปี 2564 The Electric Playground มุ่งเน้นการนำกระบวนการ STEAM4INNOVATOR เข้าสู่ โรงเรียนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยต้องการสร้างทีมคุณครู จากโรงเรียนใน 3 จังหวัด เพื่อนำชุดความรู้ของ STEAM4INNOVATOR ไปเผยแพร่ ต่อสู่นักเรียนจำนวน 10,000 คน เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็น จาก 50 โรงเรียน นวัตกร โดย NIA ได้รับทุนสนับสนุนมากจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือกกพ.