รายละเอียด
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ที่ต้องการอยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้เยาวชนสามารถคิดการใหญ่ และสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้น พร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจจริง และฝึกงานกับบริษัทจริง
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
STEAM4INNOVATOR Course
ได้เรียนรู้กระบวนการ STEAM4INNOVATOR
Founder Meeting
ใกล้ชิดติดขอบถามตอบเรื่องธุรกิจแบบคลุกวงในกับเหล่า Founder แบบ exclusive
ฝึกงานกับบริษัทจริง
เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ พร้อมกับฝึกความเป็นผู้ประกอบการกับบริษัทจริง
Career Coach
เส้นทางอาชีพในอนาคต
Pitching
ฝึก Pitching ผลงานตามสไตล์ของตัวเอง
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”