รายละเอียด
เป็นโครงการที่รวบรวมเยาวชนจากหลากหลายโครงการ ในSTEAM4INNOVATOR
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
ทำความเข้าใจกับโครงการ STEAM4INNOVATOR Trainers’ Lab
เสริมสร้างทักษะ (Soft Skill) ของกระบวนกร (Facilitator) ให้กับคุณครู เรียนรู้ทักษะการฟัง ถาม สะท้อน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเทรนเนอร์และ facilitator ที่ดี พร้อมพบปะเพื่อนใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
เรียนรู้เนื้อหา STEAM4INNOVATOR
พร้อมถอดบทเรียนแบบ step by step วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้สอนสำหรับนำไปใช้ต่อ แถมยังได้คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
กลุ่มคุณครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”