รายละเอียด
เพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์เครื่องมือหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้กับหลักสูตร STEAM4INNOVATOR รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
เรียนรู้เนื้อหา STEAM4INNOVATOR
พร้อมถอดบทเรียนแบบ step by step วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้สอนสำหรับนำไปใช้ต่อ แถมยังได้คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
ไอเดียสร้างสรรค์
เรียนรู้กระบวนการ และนำความคิดต่อยอดสร้างสรรค์คิดสื่อการเรียนรู้กระบวนการให้กับผู้เรียน
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
กลุ่มคุณครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
ปี 2564 เปิดตัวโครงการ STEAM4INNOVATOR Playroom เป็นครั้งแรกโดยเปิดรับทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สในใจในการออกแบบสื่อการเรียนสร้างสรรค์