รายละเอียด
โครงการ CDI' Lab (Creative Design Innovators' Classroom) หรือ โครงการออกแบบห้องเรียนนวัตกร" ถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์ส่งต่อความรู้ด้านนวัตกรรมสู่คุณครู ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้ ร่วมกันออกแบบสื่อการเรียนการสอน เพื่อที่จะนำกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องเรียนแห่งนวัตกร ให้เกิดขึ้นจริงในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทย
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
จุดเด่นของโครงการ 1
Collaborate to solve real business pain point deep-dive into building pilot projects commercial agreement or investment.
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
เป็นเยาวชนที่เคยร่วมโครงการของ STEAM4INNOVATOR
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็น แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”