รายละเอียด
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาศักยภาพโครงการ ผ่าน “ค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์” ต่อยอดด้วยกระบวนการและการให้คําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
ทำไมถึงต้องเข้าโครงการ
จุดเด่นของโครงการ
KNOWLEDGE
สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมผ่านกิจกรรมเข้าค่าย และการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดระยะเวลาโครงการ
REWARDS
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และการศึกษาดูงานต่างประเทศ
NETWORK & OPPORTUNITIES
สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต
Program Structure
ใครสมัครได้บ้าง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.หรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่าทั่วประเทศ หรือเป็นผลงานต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
กลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีความรู้ความสามารถ ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ และครีเอทีฟ
ผลงานที่ผ่านมา (Alumni)
Steam4innovator เป็นแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่ม เครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ จะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐาน ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”