เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ STEAM4INNOVATOR PlayRoom โครงการออกแบบเกมการเรียนรู้ฝึกทักษะนวัตกร STEAM4INNOVATOR

วันที่

06 มิ.ย. 64-15 ส.ค. 64

เวลา

00:00-23:30 น.

สถานที่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบนช่องทางออนไลน์ Website : STEAM4I.nia.or.th

รายละเอียด

!!! เปิดห้องบอร์ดเกมฝึกทักษะนวัตกร !!!

ในโครงการประกวดออกแบบเกมสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR


STEAM4INNOVATOR PlayRoom 


โครงการพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมสำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) 

เพื่อการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ของเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์เครื่องมือหรือสื่อการสอนใหม่ๆ ให้กับหลักสูตร STEAM4INNOVATOR รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ผู้ชนะ 10 ผลงานจะได้รับการช่วยออกแบบและผลิตออกมาจริงและ 5 อันดับแรกจะได้รับเงินสนับสนุนผลงาน ทีมละ 10,000 บาท 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

·       ผู้ที่เคยผ่านโครงการใดก็ได้ของ STEAM4INNOVATOR หรือ บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดมาก่อน สามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://steam4i.nia.or.th/elearning (คลิป 1-4) และ STEAM4INNOVATOR PlayRoom | NIA MOOCs

·      สมัครแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

·      ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 20 ทีม เพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม Play day / Hackathon และ Play test และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาเกมของทีมงานของโครงการได้

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการสมัคร

1. เข้าใจกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR 

2. สร้างผลงาน บอร์ดเกมที่ตอบโจทย์ Learning outcome

3. แนบไฟล์pdf คู่มือการเล่น อธิบายเกมพอสังเขป ไม่เกิน 2 หน้า A4

4. ถ่ายคลิปวิดีโอการเล่น แนะนำเกม อัพโหลดลง Youtube หรือ Google drive นำลิงค์มากรอกลงใบสมัคร

เกณฑ์การให้คะแนน

1. User 30%   :  ผู้เล่น สนุกในการฝึกทักษะนวัตกร

2. Game elements 30%

- Balance ตัวเกมมีสมดุลเหมาะสม

- Story/mechanic Harmony เนื้อเรื่องกับกลไกหลัก ของเกม ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

- replayability เล่นซ้ำได้โดยไม่เบื่อ (แพ้ ชนะ/จบได้หลายแบบ)

3. Diffusion 10% : สามารถนําไปเล่นได้โดย ไม่ขึ้นกับในบริบทพื้นที่สะดวกที่จะส่งเปน

4. Creativity 10% : กลไกหลักของเกม มีความเฉพาะตัว ไม่ได้ก็อปปี้เกมอื่นมา (สามารถนำโมเดลเกมอื่นมา adapt ใช้ได้ แต่ไม่ใช่ retheme)

5. Learning outcome 20% : ผลการเรียนรู้ ได้ตาม จุดประสงค์ “ทักษะนวัตกร” (Skills)

ผลงานของท่านสร้างให้เกิดการเรียนรู้ STAGE ใด (1-4 Stage) ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในข้อใดของ STAGE ที่ท่านสร้าง สามารถเลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่ง,เลือกหลายข้อใน STAGEเดียวกัน หรือเลือก ข้อ 12 ตอบโจทย์ทุก STAGE ก็ได้

รายละเอียดของ Learning outcome ดังนี้

STAGE 1

1. ผู้เล่นสามารถ ตั้งคำถาม "รู้สึกรู้จริง" (Engage) เพื่อค้นหา-รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผู้เล่นสามารถสังเกตสถานการณ์ปัญหาจริง (Observe) และทดลองสัมผัสกับสถานการณ์ด้วยตนเอง (Immerse) เพื่อค้นหา-รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากสถานที่/บริบทที่ปัญหาเกิดขึ้นจริง

3. ผู้เล่นสามารถค้นพบ “ข้อมูลเชิงลึก” (Insights) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการถามสัมภาษณ์-สังเกต-สัมผัสจริง ได้

4. ผู้เล่นสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ มาตั้งเป็นประโยคท้าทาย (Challenge Statement) ที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบนวัตกรรมต่อไป

STAGE 2

5. ผู้เล่นสามารถ ระดมไอเดียแปลกใหม่ (Brainstorming / Generate Ideas) จำนวนมาก ที่สอดคล้องกับประโยคท้าทาย (Challenge Statement) ที่ตั้งไว้ บนพื้นฐานหลักคิด “แตกหน่อต่อยอด” (Yes, and)

6. ผู้เล่นสามารถเลือกไอเดียทีน่าสนใจ (Idea Selection) เพื่อนำมาพัฒนาต่อ โดยใช้เกณฑ์การเลือกที่เหมาะสม

7. ผู้เล่นสามารถร่างแนวคิดไอเดียให้เห็นเป็นภาพง่ายๆ (Idea Sketching) เพื่อสื่อสารแนวคิดให้เข้าใจง่ายขึ้นได้

STAGE 3

8. ผู้เล่นสามารถ พัฒนาร่างต้นแบบนวัตกรรม และ นำไปทดสอบ-ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ (Prototyping & Testing)  บนพื้นฐาน 3 มุมมองสำคัญประกอบกัน (มีคนต้องการหรือไม่อย่างไร / เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถผลิตได้หรือไม่ / เราสามารถจัดการเวลา-ทุน-ทรัพยากรต่างๆเพื่อทำให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่)

9. ผู้เล่นสามารถนำผลที่ได้จากการทดสอบร่างต้นแบบ มาวางแผนโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่จะทำให้ไอเดียนวัตกรรมของตนเองเกิดขึ้นจริงได้ 

STAGE 4

10. ผู้เล่นสามารถออกแบบนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์-บริการที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยให้ความสำคัญเรื่องของการขาย-กระจายสู่

สาธารณชน เช่น การตลาด การออกแบบ Branding ฯลฯ

11. ผู้เล่นสามารถนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรม (Pitching) ได้อย่างสั้นกระชับและมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR Storytelling Canvas

All 4 Stages

12. ผู้เล่นสามารถร่างแนวคิดไอเดียนวัตกรรม (Sketch idea) ที่สอดคล้องกับ Feasibility 3 ประการได้

A. ผู้เล่นอธิบายได้ว่านวัตกรรมตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างไร สอดคล้องกับ Insight อย่างไร

B. ผู้เล่นอธิบายลักษณะการทำงานของตัวนวัตกรรม โดยแสดงให้เห็นว่ามีวิธีการผลิตอย่างไร 

C. ผู้เล่นอธิบายโมเดลธุรกิจอย่างง่ายของตัวนวัตกรรมได้หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีข้อสงสัยสามารถส่งข้อความมาสอบถามได้ที่เฟสบุคเพจ https://web.facebook.com/STEAM4INNOVATOR

สบุคเพจ https://web.facebook.com/STEAM4INNOVATOR

Thailand Innovation Awards ครั้งที่ 20

สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ : https://steam4i.nia.o...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice อาชีวศึกษา 2564

"อยากจะเป็นผู้ประกอบการ และค้นหาตัวตน พิสูจน์ตัวเอง สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยฝัน มาร่วมสร้างประการณ์ไปกับโครงการ FOUNDER APPRENTICE 2021"...

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Founder Apprentice 2564 [ระดับอุดมศึกษา]

"ฝันอยากจะเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร" FOUNDER APPRENTICE 2021 (ระดับอุดมศึกษา) รุ่นที่ 4 กลับมาแล้ววว!!! ก้าวแรกที...

รับสมัครน้องๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนออนไลน์ โครงการ “จุดประกายนวัตกร”

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม: วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการเรียน: Online classroom หากน้องๆ มีความฝันเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ แต่ยังไม่...

ข่าวสาร

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Winnovate ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Insidea ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Ideal Town ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...

Playroomชวนคุย - พามาดูผลงานจากน้องๆ ทีม Waste Commander ในโครงการกัน!

#playroomชวนคุย วันนี้จะพามาชมผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการออกแบบสื่อเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM4INNOVATOR PlayRoom ในรูปแบบ Vi...